ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล พ.ศ. ดำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายสิงห์ชัย อึ้งประดิษฐ์ 2549 - 2552 ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดชัยนาท
2 นายสุริยา ทิพย์โภชนา 2552 - 2552 ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดน่าน
3 นายธนัทโชค แก้วกันยา 2552 - 2557 เกษียณอายุราชการ
4 นายสุรินทร์ แสงไทยทวีพร 2558 - 2558 ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดขอนแก่น
5 นายตามเฉลิมฬ์ จันทนาคร  2558 - 2562 เกษียณอายุราชการ
6 นายณัทกร ยุทธทัตพล

2562 - 2564

เกษียณอายุราชการ
7 นายนพดล อุสาหะ 14 มี.ค. 65 - ปัจจุบัน

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567