ข้อ ข้อมูล คำอธิบาย URL
O1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 - โครงสร้างบุคลากร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผู้บริหารสูงสุด
   (2) รองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ชื่อ-นามสกุล
   (2) ตำแหน่ง
   (3) รูปถ่าย
   (4) ช่องทางการติดต่อ
 - ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน  - อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ที่อยู่หน่วยงาน
   (2) หมายเลขโทรศัพท์
   (3) E-mail ของหน่วยงาน
   (4) แผนที่ตั้ง
 - ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

• แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาศได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567

 - ข่าวประชาสัมพันธ์
O6 Q & A

• แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board*

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 - ถาม-ตอบ

 เว็บบอร์ด 

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
   (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
   (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 - แผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2566 - 2570
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

• แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
   (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม

   (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
• แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

   (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 - แผนดำเนินงานประจำปี

 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินงาน)

   (4) ปัญหา/อุปสรรค
   (5) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
ที่มีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) ชื่องาน
   (2) วิธีการขั้นตอนการปฎิบัติงาน
   (2) ระยะเวลาการปฎิบติงานแต่ละขั้นตอน
   (3) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O11 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

• แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน*
ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ชื่องาน

   (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

   (3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน

   (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service

   (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า "ไม่มีค่าธรรมเนียม")
   (6) กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)

   (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

• เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O13 E-Service

• แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ

• แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 - สมัครรับข่าวสารทางอีเมล

(E-Service)

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*

• แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

   (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

   (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

   (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ

   (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (6) ราคากลาง (บาท)

   (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)

   (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (10) เลขที่โครงการ

   (11) วันที่ลงนามในสัญญา

   (12) วันที่สิ้นสุดสัญญา

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567

 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O17 รายงานสรุปผลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

• แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ

         จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
   (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ

         จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) ข้อเสนอแนะ

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง

   (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)

   (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
   (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   (6) ราคากลาง (บาท)

   (7) ราคาที่ตกลงซื้อหีือจ้าง (บาท)

   (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

   (10) เลขที่โครงการ

   (11) วันที่ลงนามในสัญญา

   (12) วันสิ้นสุดสัญญา

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 O18  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
   (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

• เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567

- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O19  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการหรือกิจกรรม
   (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

   (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)

   (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง

   (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   (7) ปัญหา/อุปสรรค
   (8) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 O20  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 O21  การขับเคลื่อนจริยธรรม • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
   (2) แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติกรรมทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
   (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
 - การขับเคลื่อนจริยธรรม
 O22  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติชอบ
   (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
   (5) ระยะเวลาดำเนินการ
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O23  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
• เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O24  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มี
รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
   (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
   (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
   (2) สรุปข้อมูล
   (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
   (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567
 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
• มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
 - เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
• เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
• เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567
 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือใช้ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปราม การทุจริต พ.ศ. 2561
• เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
   (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
   (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
   (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
   (4) การบริหารงานบุคคล
ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
   (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567

กรณีหน่วยงานทีไม่มีการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า "ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558"

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
   (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
   (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) โครงการ/กิจกรรม
   (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
   (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
   (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
   (3) ปัญหา/อุปสรรค
   (4) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดำเินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
 - รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
   (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
   (2) การให้บริการและระบบ E-Service
   (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
   (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
   (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
   (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
   (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
• แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
   (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง
   (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
   (4) ระยะเวลา
• แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
*กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตาม
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*
ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
   (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
   (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
   (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
เป็นการดำเนินการในปี 2566

กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 - QR Code แบบประเมิน EIT